Learn how to say no

July 3, 2007. Sure, it’s flattering that people still come to me for all sorts of favors and rely on me for various things. I do appreciate the trust and the thought that they count on me. But it can take it’s toll sometimes.

I don’t like to appear like I’m complaining, but see, this saying yes to people almost all the time, does make me break promises one after another. I just can’t say no and keep a straight face to people. The more I can’t face them and say I’ve failed in my attempt to do so much things at the same time.

Patawad sa lahat ng pagkukulang ko bilang kaibigan, bilang officer sa org, bilang member sa isa pang org, bilang officer sa political party, bilang junior sa frat, bilang anak, bilang kung anupaman ang turing ng ibang tao sa akin. Ang dami ko nang roles na sinusubukang gampanan. Hay, nagpatung-patong na lahat. Sa pagsubok kong tuparin lahat ng pangako ko, minsan talaga nabibitawan ko ang iba. Ni hindi ko na matugunan mga pangako ko sa sarili ko. I’m sorry. But I can do this.

Leave a Reply